PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající (Miloš Červenka, 28. října 198, Krupka 41742, IČO: 03579581, e-mail: info@provily.cz, Tel.: (+420) 731 189 125) odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

Ustanovení uvedená v bodě 2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

Spotřebitel bere na vědomí, že zobrazení odstínu látky může být ovlivněno nastavením jasu a úhlu monitoru počítače a jako takové nespadá do vadného plnění.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě písemně bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamační zápis musí obsahovat veškeré náležitosti (číslo objednávky, datum nákupu, druh reklamovaného zboží, důvod reklamace, aktuální datum a podpis odpovědné osoby.
 2. Spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Spotřebitel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 4. V případě nedodržení uvedených povinností v bodě 1.8, 2.8 a 3.8 nebude na reklamaci brán zřetel. 
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl spotřebitel povinen si věc vyzvednout. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 
 4. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
 7. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a to pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.