Obchodní podmínky a ustanovení

Provozovatel www.provily.cz (dále jen "prodávající"): Miloš Červenka, 28. října 198, Krupka 41742, IČO:03579581, e-mail: info@provily.cz, Tel.: (+420) 731 189 125

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce www.provily.cz může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může spotřebitel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může spotřebitel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 5. Prodávající má povinnost bez náhrady zrušit déle jak 2 roky neaktivní uživatelské účty.
 6. Registrací spotřebitel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu automatického vyplňování zadaných údajů po dobu dvou let od posledního přihlášení. Takto poskytnuté údaje slouží pouze ke zpracování následných objednávek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno spotřebiteli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1020044021/3030 (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. Dobírkou
  3. Online platbou platební kartou
 2. Společně s kupní cenou je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. Při objednání zboží na míru spotřebiteli požaduje prodejce platbu předem na účet prodávajícího.
 4. V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Při objednávce nad 2tis. Kč je doprava zdarma.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevzetí objednaného zboží z místa určeného spotřebitelem v objednávce je chápáno jako porušení uzavření kupní smlouvy ze strany zákazníka a zákazník hradí náklady na dopravu na účet prodávajícího.
 3. V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí spotřebitel zásilku od přepravce převzít.
 5. V případě, že je zboží skladem, je odesíláno po připsání celkové částky na účet nejpozději do dvou pracovních dní uvedenou zásilkovou společností. U zboží, které skladem není, si prodávající vyhrazuje lhůtu 1 týden až 15 dní na odeslání, pokud není uvedeno jinak (zboží na míru, aj.)

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě  1. tohoto ustanovení či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 2. tohoto ustanovení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2. tohoto ustanovení vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané v rámci odstoupení od smlouvy na dobírku nebude prodávajícím převzato.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

Ustanovení uvedená v bodě 2.6. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Spotřebitel bere na vědomí, že zobrazení odstínu látky může být ovlivněno nastavením jasu a úhlu monitoru počítače a jako takové nespadá do vadného plnění.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. V případě výměny zboží na základě dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Spotřebiteli je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě písemně bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamační zápis musí obsahovat veškeré náležitosti (číslo objednávky, datum nákupu, druh reklamovaného zboží, důvod reklamace, aktuální datum a podpis odpovědné osoby.
 2. Spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Spotřebitel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 4. V případě nedodržení uvedených povinností v bodě 1., 2. a 3. tohoto ustanovení nebude na reklamaci brán zřetel. 
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl spotřebitel povinen si věc vyzvednout. 
 7. Dle novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo se pro řešení sporů mimosoudně obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 
 4. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
 7. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a to pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.